Gia Sư Bàng Liên Trân Nhận Dạy Kèm Hóa Tại Nhà Huyện Kiên Hải