Gia Sư Đinh Ngọc Hạnh Nhận Dạy Kèm Lý Tại Nhà Huyện Kiên Hải