Gia Sư Đỗ Hoàng Hiệp Nhận Dạy Kèm Lý Tại Nhà Huyện Kiên Hải