Gia Sư Ngô Nghĩa Hòa Nhận Dạy Kèm Văn Tại Nhà Huyện Kiên Hải