Gia Sư Phan Ngọc Thơ Nhận Dạy Kèm Văn Tại Nhà Huyện Kiên Hải