Gia Sư Trình Hương Chi Nhận Dạy Kèm Lý Tại Nhà Huyện Kiên Hải