Gia Sư Châu Ngọc Nhi Nhận Dạy Kèm Văn Tại Nhà Huyện Ninh Hải