Gia Sư Doãn Sĩ Hoàng Nhận Dạy Kèm Anh Tại Nhà Huyện Ninh Hải