Gia Sư Dương Duy Cẩn Nhận Dạy Kèm Hóa Tại Nhà Huyện Ninh Hải