Gia Sư Hứa Kiều Loan Nhận Dạy Kèm Hóa Tại Nhà Huyện Ninh Hải