Gia Sư Huỳnh Phương An Nhận Dạy Kèm Văn Tại Nhà Huyện Ninh Hải