Gia Sư Khổng Diệu Hạnh Nhận Dạy Kèm Hóa Tại Nhà Huyện Ninh Hải