Gia Sư Phùng Hạ Tiên Nhận Dạy Kèm Toán Tại Nhà Huyện Ninh Hải