Gia Sư Bùi Phương Triều Nhận Dạy Kèm Toán Tại Nhà Huyện Tây Hòa