Gia Sư Tào Diễm Thư Nhận Dạy Kèm Lý Tại Nhà Huyện Tây Hòa