Gia Sư Bạch Yên Nhi Nhận Dạy Kèm Hóa Tại Nhà Huyện Bố Trạch