Gia Sư Chu Khắc Công Nhận Dạy Kèm Hóa Tại Nhà Huyện Phú Ninh