Gia Sư Tiêu Minh Quốc Nhận Dạy Kèm Lý Tại Nhà Huyện Phú Ninh