Gia Sư Ngô Hoài Giang Nhận Dạy Kèm Lý Tại Nhà Huyện Tiên Phước