Gia Sư Bùi Bá Trúc Nhận Dạy Kèm Lý Tại Nhà Huyện Cai Lậy