Gia Sư Ngô Kiều Hoa Nhận Dạy Kèm Lý Tại Nhà Huyện Tân Phú Đông