Đạo hàm và sự biến thiên của hàm số (tt)

CHUYÊN ĐỀ GIẢI TÍCH - LỚP 12 Chuyên Đề 01: Hàm Số và Đồ Thị Bài 02: Đạo hàm và sự biến thiên của hàm số (tiếp theo) Giáo Viên Hướng Dẫn: Nguyễn Thượng Võ Nơi Công Tác: Trường THPT Chuyên Amsterdam - Hà Nội