Ebook ôn tập nhanh các công thức hóa học

Quyển sách có 3 chương

  • Chương 1: 46 công thức giải nhanh các bài tập trắc nghiệm hóa học. Sau mỗi công thức có các ví dụ minh họa hướng dẫn áp dụng các công thức 
  • Chương 2: Bài tập áp dụng tham khảo
  • Chương 3: Bài giải các bài tập ở chương 2

Link tải sách: http://thaydungdayhoa.com/uploads/news/sach/cong-thuc-giai-hoa/phuong-phap-18.pdf